شاخص های پیروزی در انتخابات حوزه انتخابیه ی جنوب استان بوشهر کدام است ؟
شاخص های پیروزی در انتخابات حوزه انتخابیه ی جنوب استان بوشهر کدام است ؟

دو بخش متمایز کاندیدهای جدی و غیر جدی برای ورود به صحنه ی رقابت با توجه به انگیزه ها و شرایط در دسترس شان تقسیم کرد البته نهایتاً درایت اجتماعی در انتخاب اصلح مردم از بین چند کاندید با ویژگی های متنوع صورت می گیرد و تعیین کننده است.

تا چند ماه باقیمانده به دوم اسفند ماه ۹۸ اتفاقات زیادی مربوط به این ماجرای سرنوشت ساز بوقوع می پیوندد از اعلام آمادگی نامزد های احتمالی و آمد و رفت های مرتبط تا ثبت نام و احراز صلاحیت ها و استخراج لیست نهایی کاندیدا ها عمدتاً  تعداد نامزدهای احتمالی این دوره بمراتب بیش از دوره های گذشته خواهند بود.

که می توان آنها را به دو بخش متمایز کاندیدهای جدی و غیر جدی برای ورود به صحنه ی رقابت با توجه به انگیزه ها و شرایط در دسترس شان تقسیم کرد البته نهایتاً درایت اجتماعی در انتخاب اصلح مردم از بین چند کاندید با ویژگی های متنوع صورت می گیرد و تعیین کننده است.

و دیگر اینکه نقش گزاره رسانه های مختلف، مجازی و نشریات مکانیز می موثر بر فرایند هر مسئله سیاسی است که آن را از مفهوم تحلیلی و زمینه علمی خود براساس مطالعات علوم سیاسی و فرهنگی، تجربیات تاریخی، دانش حرفه ای، ریشه یابی محرک ها در هر صحنه و واقع کنش ها و واکنش ها و داده های دریافتی، استحصال می کند.

با توجه به اینکه پدیده انتخاب در سیاست ممکن است ناخودآگاه همواره بهترین نباشد و بیشتر به چگونگی بهم خورد موازنه های رقابتی و موج ها و توفند های تبلیغاتی وابسته باشد اما بشکل متعارف در این میان کاندیدی از بین کاندید های جدی مورد نظر با توجه به تامین شرایط کلی ذیل می تواند به برتری و کرسی مجلس دست یابد.

– به آمادگی ذهنی و روانی لازم رسیده باشد

– گزینه ها و ابزار بیشتری در ابعاد مختلف در اختیار داشته باشد

– ترجیحاً به پشتوانه ی اجتماعی تکیه کرده و کمتر به مواضع سیاسیون و برخی دولتمردان چشم دوخته باشد.

– برنامه ی روز شمار انتخابات و اقدامات لازم را طراحی کرده باشد

– گستره ی نیروها و سازماندهی تشکیلاتی پروژه تحرک و گفتمان انتخاباتی و ساماندهی ساختاری ستاد را در طول و عرض حوزه ی انتخابیه به نحو مطلوب دیده باشد.

و برای سئوالات زیر پاسخی قانع کننده داشته باشد.

دستکم می توان از این سیاستمداران چهار سؤال  پرسید.

– در صورت انتخاب کدام  اقدامات لازم را برای کاهش خطر بحران زیست محیطی منطقه  انجام می دهید؟

– برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم منطقه چه برنامه ی دارید؟

– برای تنظیم سیر چرخش نخبگان و ارتقاء منابع انسانی چه تدابیری اندیشیده اید؟

سرانجام چشم انداز منطقه را در پایان سال ۱۴۰۲چگونه می بینید؟ بهترین سناریوی شما در این باره چیست؟

اگر بعضی سیاستمداران این سؤالات را هضم نمی کنند یا اگر دائماً در مورد گذشته ی خودشان  صحبت می کنند بدون اینکه بتوانند چشم انداز معناداری برای آینده ایجاد کنند چنین سیاستمدارانی چندان قابل اعتماد نخواهند بود ! و هر کدام که کاربردی و تطبیقی ترین پاسخ ها را داشته  باشند قاعدتاً باید از میان اجماع وانتخاب مردم منطقه بیرون بیاید؟!

عبدالمجید اورا

انتهای پیام/