خود زنی به سبک رئیس جمهور
خود زنی به سبک رئیس جمهور

آقای رئیس جمهور که ید طولایی در خود ستیزی و خرسند سازی خصم دارند تنها توانستند با نطق دیروز خود در یزد خوراکی متنابه برای بوق های دشمن تدارک ببینند دقیقاً در روزهایی که دشمن پروژه "ب"خود را در عراق و لبنان دنبال می کند و قصد تسری آن به داخل کشورمان را دارد. خوشحال کند.

در مناسبتی، سیاستمداری؛ خروس زنده ی  گرسنه ی را درخواست کرد تا بوسیله آن به تیمش درسی اختصاصی بیاموزد. او آن مرغ را در یک دست محکم گرفت و با دستی  دیگر به کندن پرهایش بطور کامل مشغول شد و سپس به دوستان خود گفت: اکنون درمورد آنچه اتفاق خواهد افتاد با من همراه باشید.

خروس را روی زمین بگذارید و از آن دور شوید و سپس با دستان خود دانه  های گندمی را در کف دست گرفت ولی در کمال شگفتی خروس عریان وحشت زده به سمت او رفته و به کف دستان او و دانه های گندم خیره شده بود،حضار  تعجب کردند.

سیاستمدار خیلی آرام گفت:این گونه می توانید بخشی از افکار عمومی جذب کنید؟ دیدید که خروس علی رغم درد ناشی از آن پرکنی، مرا برای خوردن دانه دنبال می کند؟ بنابراین افرادی مانند آن خروس در جامعه وجود دارند. مهم نیست که چقدر شکنجه شوند ما می توان از نیازمندی آنان و مشکلاتشان سوء استفاده کرد و بنوعی ذهن آنها را به خود جلب کرد؟

آقای رئیس جمهور که ید طولایی در خود ستیزی و خرسند سازی خصم دارند تنها توانستند با نطق دیروز خود در یزد خوراکی متنابه برای بوق های دشمن تدارک ببینند دقیقاً در روزهایی که دشمن پروژه “ب”خود را در عراق و لبنان دنبال می کند و قصد تسری آن به داخل کشورمان را دارد. خوشحال کند.
 آشکار است کارنامه ی رئیس ناموفق نه با فرافکنی درست می شود و نه با تراریخته کردن موضوعات داخلی بی گمان سمت و سوی آن گفتار در جهت بهم ریختن قواعدی هست که باید برای آرامش و ثبات ایران اسلامی در این مرحله کشور سخت به آن نیازمند است اما ایشان بدترین وضعیت انتخاب کردند جنگ نامناسب، در زمان نامناسب، با دشمن فرضی نامناسب است.
اگر موضوع برآشفتگی رئیس از پرونده های فساد مالی منتسب به دولت وجریان فکری اش بوده روشن است که در مقام مقایسه فساد مالی در دولت قبلی از نظر حجمی در یک تقویم جیبی جا می گیرد ولی همین مبحث برای دولت فعلی میزان گنجایش آن به قطع یک دایره المعارف قطور است”یک دلار گم نمی شود” ولی چه سود که تحمل فرصت محاسبه ی همان یک دلار را هم ندارد؟ بویژه که برای رئیس جمهور هر کشور فساد مالی” برادر” و بستگان درجه یک مساوی با استعفاست.
شما که با شعار اصلاح و تدبیر و اعتدال قدرت را بدست گرفتید قرار بود از راستگویی و پاکدستی؛ الگویی برای سایر دولت های قبل و بعد از خود و نمادی برای جامعه باشید و با این شعار و ادعا مردم به شما رای دادند؟ که اتفاقاً بدتر از آن تکرار شد و عجبا اینکه وزیری را به پیگیری حساب و کتاب دعوت می کنید که خود از این حیث بدهکارترین به قانون است طبعاً گناه آنکه می خواهد بقصد زیبایی و یا درمان چشم دردی را سرمه بکشد ولی آن را کور می کند از گناه نفر قبلی که چشمی را بدرد آورده تلخ تر و نابخشودنی تر است.
از سویی دیگر به دام افتادن “زم” و رمز گشائی از شبکه ی او با اقدام انقلابی مسئولان امر چیزی برای دفاع از نفوذیان در دستگاههای دولتی باقی نمی گذارد و چاره ی نیست این مهم باید محقق شود که گفته اند مرگ یکبار شیون هم یکبار،بازی تعلیل و حذف بسیاری از آرمان های انقلاب اسلامی و انقلابیون بدون نتیجه بوسیله ی رئیس و مثلث؛ دلبستگان به قدرت، وابستگان به بیگانه، مست شدگان از ثروت به پایان رسیده و گریزی ندارند که ریسک آخر را هم امتحان کنند و خواسته یا ناخواسته دو راه زیر را فرا روی کشور می گذارند.
در مقابل سالها قبل دکتر شریعتی در خصوص حفظ روند یک انقلاب نظریه ی جالبی دارد می گوید: هر چند وقت یکبار هر انقلاب برای احیای شعار های اولیه ی خود نیاز به غلیان و فیّضان دارد و نیاز به دمیدن روح تازه در آن با تحرک انقلابی و حضور موثر انقلابیون درمیدان مستقیم شاید وقت توجه به این ضرورت فرارسیده و رئیس از آن بی خبر است.
 و یا برگزیدن واکنشی خشن همانند عکس العمل اردوخان در مقابل کودتاگران ترکیه مگر چه اتفاقی افتاد؟ در هر حال برچسب دیکتاتور و استبداد و انحصار و اصطلاحاتی از این دست بواسطه ی دشمنان خارجی و اذناب داخلی خرج  سیاه نمایی علیه نظام می شود اما همچنان باید مظلومانه منتظر راه برگشتی حکیمانه بود؟
 آقای رئیس جمهور ! دشمن هر باجی که خواست کوتاهی نکردید جایگزین آن باج دهی؛ باج خواهی از نظام برای سرپوش گذاشتن برناکار آمدی و پرونده های فساد مالی نیست؟ و لذا هر راهی را که دشمن می خواهد نروید و روش فسیل شده یکی به میخ و یکی به نعل دیگر کاربردی نخواهد داشت.
عبدالمجید اورا