آگاهی انتخاب کننده و انتخاب شونده در حوزه انتخابیه ی جنوب استان بوشهر را چگونه ارزیابی کنیم ؟
آگاهی انتخاب کننده و انتخاب شونده در حوزه انتخابیه ی جنوب استان بوشهر را چگونه ارزیابی کنیم ؟

رعایت چارچوب های خاص در زمینه های مورد اشاره به ما امکان می دهد بجای سرمایه گذاری براشخاص به شاخص های هم تراز انتخاب نگاه کنیم و زمان آگاهی یافتن را تا بعد از انتخاب به عقب نیاندازیم و شاید توافق امروز هر خانواده بر روی یک هدف تا خانواده ی دیگر هم متفاوت باشد اما شاخص های شهرستانی، استانی و ملی تا حد زیادی میان اعضای یک حوزه ی انتخابیه نسبتاً مشترک است.

آگاهی، مفهومی نسبی است. می‌تواند بر حالتی درونی متمرکز شود، مثلاً حسی احشایی؛ یا از راه ادراک سوهشی (حسن کردن) بر رویدادهای خارجی متمرکز شود.
هر کسی تجربه‌های آگاهانهٔ روزانه ی فراوانی دارد؛ برای نمونه آگاهی از گل قرمزی که در باغچهٔ حیاط است؛ یا صدای هواپیمایی که در آسمان در حال پرواز است یا مزهٔ شکلاتی که روی زبان فرد قرار دارد و… نمونهٔ نخست از سنخ تجربهٔ آگاهانهٔ دیداری، دومی شنیداری و سومی چشایی هستند.

هر یک از این تجربه‌های آگاهانه «خصیصه پدیداری» دارند به این معنی که کیفیت خاصی برای تجربهٔ آن‌ها وجود دارد.

آگاهی توانایی دانا شدن و درک کردن (برای احساس کردن) یا دارای معرفت شدن از رویدادهاست. آگاهی به‌طور گسترده‌تر، حالت هشیار بودن کسی یا چیزی می‌باشد. آگاهی، قرین روانشناختی هشیاری است مسائل مختلفی دربارهٔ آگاهی وجود دارد:

(الف) مسئلهٔ توصیفی که به مفهوم آگاهی مربوط است

(ب) مسئلهٔ کارکردی یعنی اینکه چرا آگاهی وجود دارد و چه نقشی در سایر حالات ذهنی یا رفتارهای ما ایفا می‌کند

(ج) مسئلهٔ تبیینی آگاهی: آگاهی چه جایگاهی در طبیعت و محیط پیرامونی دارد؟ آیا آگاهی یک ویژگی بنیادین است که مستقل از هر چیز دیگر و در عرض سایر امور طبیعی وجود دارد یا وابسته به سایر امور نا آگاه (فیزیکی، زیستی، عصبی یا محاسباتی) است؟ در صورت دوم برای مواجهه با یک امر ناآگاه چگونه می‌تواند آگاهی را به وجود آورد.

 ابعاد فراموش شده ی آگاهی در اختیار داشتن حق دانستن در چهارچوب مقررات و دستیابی به داده های مرتبط برای مشارکت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است بدون شک دست یافتن به این روند به انرژی بالقوه تلاش های فکری، شناختی، آینده نگری، اقتصادی و اجتماعی د روجود شما خواهد افزود که عدم لحاظ همه اینها در ایجاد آگاهی فرهنگ سیاسی که امروز در صحنه اجتماعی و انتخابات مجلس پیش روی می تواند با عث ازدست رفتن نقش واقعی در تدبیرسرنوشت مان بشود لامحاله تاثیر بسزایی دارد.

درست است که زندگی سیاسی در علوم سیاسی تنها به دلیل مواضع مستقیم و محدود به اعضای جوامع محلی نیست بلکه لازم به تاکید بر این واقعیت است که مجلس اولین هسته ی قانون گذاری و نظارت در هرم نظام اسلامی است و این بدان معناست که عصاره های ورودی به آن با کارکرد خروجی آن فارغ ازگرایش سیاسی و هر توجیه و بهانه ی باید پاسخگوی افکار عمومی باشند زیرا آنان با این ادعا وارد رقابت های مربوط و نهاد قانون گذاری می شوند که هم به کم و کیف قوانین و حقوق پارلمانی و هم مطالبات اجتماعی  انتخاب کنندگان واقف هستند و بررسی و مطالعات لازم را پیش از این به انجام رسانده و آمادگی دقیقی را در خصوص اجرای شرح وظایف دارند اما از سوی دیگر نوسازی درکیفیت بخشی انتخاب مطلوب واصلح از منظر ساختاری و اجتماعی به نگاه ما آحاد جامعه برمی گردد.

 و تجربه گذشته ثابت کرده است که یکی از دلایل بحرانهای اجتماعی و… که مابا آن دست به گریبانیم در این ممکن است باشد که با انتخاب کسی که رفتارها ، اخلاق و تعاملات خود و اطرافیان را نتوانسته سامان بدهد خود همه چیز را خراب کرده و خراب جلوه می دهد و ما تاکنون نتوانسته ایم آن را ریشه کن کنیم؟! روشن است که غالب این عارضه به دلیل مشکلات همدستی ذاتی افراد و یا حتی نا هماهنگی متوالی وضعف آگاهی در یک زیر مجموعه ی به قدرت رسیده است که نمی توانند به مردم واکثریت جامعه بیندیشند.

ما گاهی دچار خطای دید می شویم و برخی از این عزیزان خطای روش شناسی و گستره مناسب عرصه ی کار را خواسته و یا ناخواسته مرتکب می شوند. و از سوی دلیل واقعی مشکل دراین است بسیاری افراد با مدارک عالیه ی تحصیلی از قبیل دکترا، مهندس و….  با همه ی ادعاهای کمرشکن که اظهار می دارند هنوز بنظر می رسد با آمادگی لازم در کارکردن برای توده مردم فاصله دارند و این برمی گردد به نداشتن آگاهی کافی و دید شامل همه جانبه با چشم اندازی بلند و روشن … که ضرورتاً  اهتمامی مختصر بشرح ذیل می طلبد.

تئوری آگاهی

جمع آوری (داده = واقعیت + اندازه گیری) تعاریف…

– طبقه بندی داده ها به (اطلاعات و مبانی آماری در هر شاخص مورد انتظار)

– همبستگی بین اطلاعات = (دانش)  و تنظیم جدول زمانبندی رشددر عرصه های اختصاصی

– پیوندهای دیدگاه = راه حل ( بدیل ها/ عوامل و عناصر وابزار مورد نیاز/خرد)

– ترسیم قالب وجایگاه نهایی اهداف براساس اطلاعات مرتبط مورد نیاز = (چشم انداز)

 – گزارش عملکرد و ارزیابی کارشناسی

به استناد همان تئوری آگاهی وقتی که عناصر فعال و سالم موجود در بدنه ی دستگاه های دولتی موسسات تقنی (قانونگذاری) بنا به فرموده امام راحل عصاره ملت باشند به صلاح و ثبات و رفاه؛ فرهنگی، اقتصادی وسیاسی و اداری و سایر موارد بیش از پیش نزدیک می شویم و اگر غیر این باشد؟ و به همین دلیل ما باید در انتخاب و همراهی نمایندگان در موقعیت های کیفی و زمانی سخت احتیاط کنیم. زیرا مستقیماً تبعات هرگونه انتخاب مان به خود ما برمی گردد.

رعایت چارچوب های خاص در زمینه های مورد اشاره به ما امکان می دهد بجای سرمایه گذاری براشخاص به شاخص های هم تراز انتخاب نگاه کنیم و زمان آگاهی یافتن را تا بعد از انتخاب به عقب نیاندازیم و شاید توافق امروز هر خانواده بر روی یک هدف تا خانواده ی دیگر هم متفاوت باشد اما شاخص های شهرستانی، استانی و ملی تا حد زیادی میان اعضای یک حوزه ی انتخابیه نسبتاً مشترک است رفتن به سوی انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفندماه بهترین مرحله اثبات امکان سرمایه گذاری در انرژی ها و شایستگی ها بدون قید و شرط است.

فرصتی که برای همه گسترش یافته و مهیاست و بدون حب و بغض و حاشیه سازی با آگاهی از ساختار و اهداف و ضرورت های اجتماعی و شناخت ازفردی که پاسخگوی سوالات بر زمین مانده و توانمند در مقابله باچالش های فرساینده است، می توان به کسب حداقل بقایای مزیت ها و منابع ومنافع منطقه برای فرزندان آن امیدوار بود.

عبدالمجید اورا

انتهایپیام/