"از نظر ما و همه فرق اسلامی وقتی کسانی مسمی به اسم اسلام شدند، آنها مسلمان هستند و هیچ کسی حق تکفیر ندارد."

مولوی عبدالستارحسین زهی، امام جمعه اهل سنت حنفاء شهرستان خاش در واکنش به ادعای برخی جریان های انحرافی که مدعی اند ائمه چهار گانه اهل سنت شیعیان اثنی عشری را مشرک می دانند، گفت: «از نظر ما و همه فرق اسلامی وقتی کسانی مسمی به اسم اسلام شدند، آنها مسلمان هستند و هیچ کسی حق تکفیر ندارد. امام ابوحنیفه، رئیس مذهب احناف می گوید انا لانکفر اهل القبله ما اهل قبله را چه شیعه و چه سنی و فرق های اسلامی کافر نمی دانیم.»

این عالم اهل سنت در نصیحتی به تکفیری ها گفت: «نصیحت و توصیه من با افرادی که تکفیر می کنند این است که بروند اسلام را عمقی مطالعه کنند نه سطحی؛ و تنها از افکار و اندیشه خود برای ایجاد فتوا استفاده نکنند بلکه با اهل الذکر یعنی آنهایی که اهل علم و مجتهد واقعی هستند، آنها مشاوره کنند و با افکار کوتاه خود فتوا صادر نکنند و مسلمانان را از دایره اسلام خارج نکنند.»