اسکان و پذیرایی از زائر اربعین حسینی در ۵ موکب در شهرستان کنگان+ تصویر
اسکان و پذیرایی از زائر اربعین حسینی در ۵ موکب در شهرستان کنگان+ تصویر

5موکب توسط مردم در شهرستان کنگان راه اندازی شده است و از زائرانی که از استان های جنوبی کشور وارد شهرستان می شوند پذیرایی و در صورت نیاز اسکان می دهند.

،۵موکب توسط مردم در شهرستان کنگان راه اندازی شده است و از زائرانی که از استان های جنوبی کشور وارد شهرستان می شوند پذیرایی و در صورت نیاز اسکان می دهند.

موکب های امسال از چهارم مهر فعالیت خود را آغاز کرده اند و تا ۲۸ مهر به زائرین خدمات رسانی خواهند کرد

دو موکب در بخش سیراف ودو موکب در مرکز شهر کنگان و یک موکب دیگر در شهر بنک ایجاد شده است.