دیپلماسی ورزشی ایران کجاست؟ آیا ورزشکارانی که با اسرائیل رقابت نمی کنند مقصر هستند؟