گلریزان گروه جهادی شهید ابراهیم هادی شهرستان کنگان یک نفر را از زندان آزاد کرد
گلریزان گروه جهادی شهید ابراهیم هادی شهرستان کنگان یک نفر را از زندان آزاد کرد

به همت گروه جهادی شهیدابراهیم هادی از پایگاه فرهنگی امام خامنه ای شهربنک یک نفر از همشهریان که بدلیل جرم بزه در زندان بود آزاد کردند.

،به همت گروه جهادی شهیدابراهیم هادی از پایگاه فرهنگی امام خامنه ای شهربنک یک نفر از همشهریان که بدلیل جرم بزه در زندان بود با فراخوان و گلریزانی که در گروه جهادی شهید ابراهیم هادی صورت گرفت.

این فرد زندانی نیاز به دو میلیون تومان داشت که طی مذاکره ای که با طلبکار شد ایشان مبلغ را به ۱۵۰۰۰۰۰تومان تخفیف دادند. بقیه هزینه نیز این گروه متقبل شدند

و حکم آزادی این فرد صادر و به آغوش گرم خانواده بازگشت.