خبرنگار و فعال رسانه ای تاثیر گذار چه ویژگی دارد؟
خبرنگار و فعال رسانه ای تاثیر گذار چه ویژگی دارد؟

فعال رسانه برای طرح موضوع خود با برخورداری از پشتوانه ی فلسفی ،منطقی و عقبه ی علمی نه تنها از منظر تحلیلی، بلکه تطبیق در نشر پیام و تجربه تاریخی و دانش حرفه ای با موارد متنوع مورد علاقه سطوح مورد علاقه ی جامعه درگیر می شود.

در پیشباز رویداد رسانه ی تا دو هفته دیگر هفدم مرداد ماه هرسال بمناسبت روز خبرنگار و رسانه گرامی داشته می شود و در این روز با برگزاری جلسات و نشست های به تجلیل و تقدیر از فعالان این عرصه اقدام می شود که درجای خود به آن می پردازم.
اگر از افراد عادی سوال کنیم که معمولاً کدام عنوان را تا این لحظه دنبال می کنید؟ طبعاً پاسخ می دهد: بیشتر موردی که این روزها ذهنم را بخود مشغول کرده است و اگر همین سوال را از برخی مسئولین بپرسیم و جواب واقعی بخواهند بدهند می گویند سایت و مطلبی که عکس و تصاویر خودم را منتشر کرده یا تیتری که به نقل و تمجید از من بوده و یا محتوایی که از من انتقاد کرده است شاید این مقدمه تا حدی نشان دهنده تاثیر گذاری سطحی رسانه و کار خبرنگاران بر صنوف مختلف جامعه باشد.
حکایت کدخدایی شبانگاهی تاریک از میان ده می گذشت، با مردی در میان راه با هم برخورد کردند( تصادف کردند)ارباب، رعیت معذور را سرزنش کرد و پس از آن دستورداد که هرعابر در شب با خود فانوسی داشته باشد.
شبی دیگر کدخدا با همان مرد برخورد ی دوباره داشت؟ به او گفت: چرا امر مرا رعایت نمی کنید؟ رهگذر پاسخ داد: فانوس همراه دارم اما نفتی در آن نیست و شما از نفت نگفته اید کدخدا فرمان داد که از این پس فانوس ها باید پر نفت باشد، اما شب دیگر همان ماجرا تکرار شد.
فانوس همراه دارم اما فتیله ندارد ارباب فرمان داد تا بعد از این افراد فانوس ها را فتیله دار کنند بار سوم ارباب و رعیت بار دیگر و فانوس خاموش با هم برخورد کردند کدخدا گفت : این بار چرا؟ عابر جواب داد شما دستور نداده اید که در معابر، فانوس را روشن نمائیم کدخدا فرمان داد تا فانوس ها را روشن کنند ولی توجیهات این” شب رو گریز پاسخ ” را پسندید واو را بعنوان مشاور رسانه ی خود برگزید تا مقررات بهانه گیری، بهانه سازی و بهانه پردازی را شش دانگ مجری باشد !

فعال رسانه برای طرح موضوع خود با برخورداری از پشتوانه ی فلسفی ،منطقی و عقبه ی علمی نه تنها از منظر تحلیلی، بلکه تطبیق در نشر پیام و تجربه تاریخی و دانش حرفه ای با موارد متنوع مورد علاقه سطوح مورد علاقه ی جامعه درگیر می شود و انتظار عموم این ست که به نتایج درخور ظرفیت های همه جانبه موجود دست یابد تا تاثیر خبرنگار و فعال رسانه ی بصورت اعم واضح و آشکار مورد تائید قرار گرفته و بچشم آید. و بنا به این موضوع یعنی
قانون اول نیوتن؛ دینامیک حرکت” اگر بر جسمی هیچ نیرویی اثر نکند (یعنی جسم دیگری با آن برهمکنش نداشته باشد) آن جسم به حرکت یکنواخت خود در راستای خط مستقیم ادامه می‌دهد، اگر جسم در ابتدا ساکن باشد در همان حالت سکون باقی می‌ماند”بنوعی قابل توجه است.

نتیجه ی کوتاه اینکه خبرنگار و فعال رسانه ی
راه حل هایی برای مشکلات روزمره ی ما ارائه کند.

به ما فرصت ها و تهدید ها را بشناساند.

به ما کمک کند،تا بریاس و ناامیدی غلبه کنیم.

ضعف آگاهی و دانش تا خلاء دادهای مورد نیاز ما را چاره اندیشی کند.

راهنمای مناسبی برای درمانی برخی ناکارآیی و ناکارآمدی ما باشد.

چشم انداز روشنی را درافق های مرحله زمانی متعدد برای ما ترسیم کند.

میزان و محک و عیار مناسبی برای مقایسه ی فرایندها و خروجی های مثبت و منفی چرخه های موجود و آئینه تمام نمای جامعه محسوب شود.

اقشار ضعیف در عرضه ی مطالبات با «او» هم ذات پنداری کنند.

بنابراین خبرنگار وفعال رسانه ی باید عمیق، قوی در تفریق و ترکیب بدون پیچیدگی وسازگار با عنوان مورد نیاز و محتوا و ضرورتهای جامعه باشد.

تا اینگونه با صورت‌بندی دانش ،آگاهی، داده های مربوط بشود وضعیت کارکرد های مطلوب یا نامطلوب بصورت حقیقی نشان دهد و بدانیم روزی که ما نقد می کنیم، می تواند روزی‌ باشد که آن را صرف گفتگوی رضایت بخش یا تقدیر از مزایا و محاس عملکرد و بهبود عوامل مورد انتظار در هر بخشی فعال از جامعه کنیم.

عبدالمجید اورا