بازدید هنرمندان کشوری از مجتمع نگهداری معلولین “کلید بهشت ” کنگان
بازدید هنرمندان کشوری از مجتمع نگهداری معلولین “کلید بهشت ” کنگان

بازدید هنرمندان کشوری در سفر به کنگان از بخش های مختلف مجتمع معلولین ‘کلید بهشت’ این شهرستان بازدید کرد.

بازدید هنرمندان کشوری در سفر به کنگان از بخش های مختلف مجتمع معلولین ‘کلید بهشت’ این شهرستان بازدید کرد. در بازدید چهره های مانند سید جواد هاشمی و علی اوسیوند از بازیگران فیلم اخراجی هاحضور داشتند.